رنگ بندی
نام نقشه
سبک نقشه
سبک رنگ بندی
شماره ثبت طرح
نام طراح
شانه
تراکم
تعداد رنگ
جنس نخ خاب
جنس نخ پود
جنس نخ تار
ارتفاع نخ خاب
دستگاه بافت
نوع بافت
ضمانت نامه
برجستگی
وزن
سایز